Kezdőlap / Pályázatok

Pályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET a Pécsi Vásárcsarnokban (7622 Pécs, Zólyom u 4. hrsz.:18933/6) lévő 1.089-1.090-1.091. számú helyiségekre (összesen: 124,15 m2) határozott időtartamú bérleti jogviszony keretében történő bérleti szerződés megkötésére.

A bérlemény bemutatása, műszaki paramétereit – a részletes kiírás tartalmazza !

A bérleti jogviszonnyal kapcsolatos információ:

  • időtartam: határozott idő: 5 + 5 év opció

Fizetési kötelezettségek:

  • bérleti díj:

§ főtevékenységként üzlet/bolt üzemeltetés, szolgáltatás nyújtás esetében 5.000,- Ft + Áfa/m2

§ egyéb funkció (pl. raktározás) funkciótól függ 2.500,- Ft + Áfa/m2

  • üzemeltetési költség 2.902,- Ft + ÁFA/m2/hó
  • Egyszeri igénybevételi díj: 100.000,- Ft + Áfa/m2 (függetlenül a funkciótól) melyet a nyertes pályázó a szerződéskötést követő 8 napon belül kiállított számla alapján köteles a PVH Zrt. részére megfizetni.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok, a pályázati részvételi feltételek , kizáró okok, pályázat értékelési szempontok, határidők, pályázat formai feltételei – a részletes kiírás tartalmazza!

A pályázattal kapcsolatban további értékesítési információ kérhető:

Liszliné Kecskés Ágnes

  • +36-30/633-4057
  • liszline.agnes@pvh.hu

A pályázattal kapcsolatban további jogi információ kérhető:

dr. Réger Janka

  • +36-30/299-3643
  • reger.janka@pvh.hu

A pályázatot írásban kell benyújtani a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt-hez (7603 Pécs, Pf. 158.).

A pályázatok Kiíróhoz történő beérkezésének a határideje: 2024. április 30. napja

Letölthető dokumentumok

Részletes pályázati kiírás

2024.04.09.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), a továbbiakban: Kiíró

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET

a kizárólagos tulajdonát képező pécsi 42251 hrsz-ú, 2 ha 6157 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű, valamint a pécsi 42252 hrsz-ú, 2 ha 4723 m² nagyságú, erdő megnevezésű ingatlanok együttes értékesítésre. Az ingatlanok a PÉSZ szerint Gksz 1976 (IP) zónába tartoznak. Az elvárt minimális együttes vételár az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 191.200.000 Ft + ÁFA.

A pályázat célja az ingatlanokkal összefüggésben történő ipari, kereskedelmi vagy gazdasági célú, legalább 5 milliárd Ft értékű beruházás megvalósítása, és legalább 100 új munkahely létrehozása, valamint azok legalább 3 évig történő fenntartása, ennek érdekében a jelenleg erdő művelési ágú ingatlan máscélú hasznosítási eljárásban a Pályázóval történő együttműködés, a költségek megosztása.

 A pályázattal kapcsolatos további információ a Városfejlesztési Főosztálytól 533-902-es telefonszámon, valamint gazdref@ph.pecs.hu e-mail címen kérhető.

A döntésre jogosult Közgyűlés az ajánlatokat a következő értékelési- és súlyozási szempontok figyelembevételével értékeli, és az összességében számára legkedvezőbbet fogadja el nyertesnek.

A pályázaton való részvétel feltétele nettó 5 millió Ft /ötmillió forint/ ajánlati biztosíték jogcímén a Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-00336255-00000330 számú bankszámlaszámára történő átutalása. Az ajánlati biztosíték jogcímén átutalt összeg a nyertes pályázó részére a vételárba beszámításra, a többi pályázó részére visszautalásra kerül. A részletes pályázati felhívás megküldése a gazdrefh.pecs.hu e-mail címen igényelhető.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:

A pályázatot írásban vagy elektronikusan kell benyújtani a Pécs Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Vagyongazdálkodási csoportnál személyesen vagy meghatalmazott útján (a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba kell foglalni), zárt borítékban, vagy a gazdref@ph.pecs.hu e-mail címen.

A pályázatok beadásának határideje: 2024. május 22. 16.00. óra

A pályázatok elbírálásának határideje: benyújtási határidőtől számított 60. nap 16.00. óra

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot bármikor visszavonja, illetve indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati eljárás során hozott döntések ellen sem közigazgatási-, sem pedig bírósági úton nincs helye jogorvoslatnak. A Kiíró a pályázók számára hiánypótlási és tárgyalási lehetőséget biztosíthat.

2024.04.17.