Kezdőlap / Szerződéskötéshez kapcsolódó személyes adatok kezelése

Szerződéskötéshez kapcsolódó személyes adatok kezelése

Hatályos: 2021.05.01-től

Szerződéskötéshez kapcsolódó személyes adatok kezelése

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1.  Az adatkezelő
Az adatkezelő neve Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.
Az adatkezelő címe 7626 Pécs, Búza tér 8.
 Az adatkezelő elérhetőségeie-mailpvh@pvh.hu
telefon72 / 801-801
honlapwww.pvh.hu
Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van) Crosssec Solutions Kft.
Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei gdpr@crosssec.com
2.  A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adatAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapja
Szerződésben szereplő személyes adatok. (Név, Születési név,Születési hely és idő, Anyja neve, Lakcíme, Adóazonosító jel, Személyi igazolvány szám, Levelezési cím, Telefonszám, E-mail cím) Mezőgazdasági ingatlan bérlés esetén őstermelői igazolványszám is szükséges.A PVH Zrt. mélygarázsában parkolóhelyeket bérlők esetén név és a beléptetőkártya száma. Piacok árusító asztalait bérlők esetén őstermelői igazolvány és NÉBIH engedélyezési szám is szükséges. Eseti vásárokon árusítók esetén a pénzügyi bizonylaton megadott adatok név, lakcím. Eseti vásárra jelentkezők regisztrációja esetén Jelentkezési lapon megadott adatok (név,telefonszám, e-mail, lakcím, tevékenység, kistermelői regisztrációs szám, adószám, pénzügyi dokumentumon szereplő adatok). Vásártéri sátras árusítók esetén rendszám is szükséges.Szerződéskötés, követelés kezelés,fizetési könnyítés, , számlázás, banki ügyletek bonyolítása,kapcsolattartás, iktatás – archiválás. Üzleti ingatlanok esetén közüzemi díjak továbbszámlázása, kauciónyilvántartás és bérbeszámítás is. A PBGSZ NKft. által üzemeltett irodaházban található PVH ZRt. irodák esetén a bérelt irodák üzemeltetésének biztosításához szükséges adatok továbbítása a PBGSZ Nonprofit Kft. számára, és kapcsolattartás. A mélygarázs használatára jogosultak nyilvántartása. / Belépési engedélyek kiadása. Támogatási szerződéskötése/megújítása, támogatás összegének elszámolásáról szóló dokumentum megküldése. A rendezvénnyel kapcsolatos bejelentési, valamint szerzői és jogvédelmi díjak megfizetésének elmulasztása esetén a kapcsolattartási adatok megosztása az illetékes hivatallal. Piacok árusító asztalainak bérlése esetén Pénztárban történő helypénz befizetés nyilvántartása is.Jelentkező regisztrációja eseti vásárra. Ellenőrzési jegyzőkönyvek készítése.Karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges kapcsolattartás és a kijelölt alvállalkozóval a bérlői kapcsolattartási adatok megosztása.Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés (Adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) b.). A PBGSZ NKft. által üzemeltett irodaházban található PVH ZRt. irodák üzemeltetésével kapcsolatos személyes adatok kezelése esetén az érintett hozzájárulása(Adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) a.). Eseti vásárokon árusítók adatkezelése esetén a jogalap jogi kötelezettség teljesítése(Adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) c.).

Az adatkezelés (tárolás) időtartama:

A szerződés megszűnése után 8+1 évig. A PBGSZ NKft. által üzemeltetett irodaházban található PVH ZRt. irodák esetén a szerződés fennállása alatt. A pénzügyi dokumentumok tárolási ideje a keletkezésüktől számított 8+1 év. Az eseti vásárra való jelentkezéshez szükséges jelentkezési lap a rendezvény lezárultát követő 30 napig kerül tárolásra. A pénzügyi dokumentumok tárolási ideje a keletkezésüktől számított 8+1 év. A vásártéri régiség és használt cikk árusok árusításhoz kapcsolódó bérlet – a szerződés – lejártát követő 2 év.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

VálaszLehetőségProfilalkotás rövid, érthető leírása
Igen  
Nemx 

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?

VálaszLehetőségAutomatizmus rövid, érthető leírása
Igen  
Nemx 

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

A kezelt személyes adatok forrása: Az érintett.

Az adatok továbbításra kerülnek:

KategóriaVálaszCégnév, székhely, tevékenység
Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)     xDMS One Zrt.1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. Digitális iktatórendszer Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatók,HC DELTA KFT.7634 Pécs, Ürögi fasor 2/A. Ügyviteli szoftver,Microsoft Magyarország Kft. 1031 Budapest, Graphisoft Park 3. Felhő alapú levelezőrendszer,MKB Bank Nyrt. 1056 Budapest, Váci u. 38. , Banki és egyéb pénzügyi szolgáltató, K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Banki és egyéb pénzügyi szolgáltató,”BIRÓ BÜRO” Tanácsadó Kft.7623 Pécs, Tompa Mihály u. 38.sz. Könyvvizsgálói tevékenységet végző szervezet,KBOSS.hu Kft.1031 Budapest, Záhony utca 7. Számlázó szoftver,
Címzettek    xÜgyvédi tevékenységet végzők(eseti megbízás alapján),Fordítási és tolmácsolási tevékenységet végzők(eseti megbízás alapján),Fizetési meghagyásos eljárást, végrehajtási eljárást lefolytató szervezet (eseti megbízás alapján, illetve az illetékes végrehajtó szervezet) ,értékbecslést végző szervezet (eseti megbízás alapján),PVH Zrt. Számára karbantartási, felújítási, vagyonvédelmi és biztonsági távfelügyeletet ellátó szolgáltató (eseti megbízás alapján),EverLink Kft. 2049 Diósd, Határ utca 9., a Király utcai mélygarázs parkolórendszerének üzemeltetése.
Harmadik (EU-nkívüli) országba  

Az aktuális adatfeldolgozókról és címzettekről az alábbi elérhetőségeken kérhet további információt:

Dr. Réger Janka, jogi előadó

Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.
H-7626 Pécs, Búza tér 8/B.
Tel.: +36 72 801 779
Mobil: +36 30 299-3643
E-mail: reger.janka@pvh.hu

Közös adatkezelés történik:

VálaszLehetőségKözös adatkezelés rövid, érthető leírása
Igen  
Nemx 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozásaPapír alapú dokumentációk zárható irattároló szekrényekben kerülnek megőrzésre.A dokumentumok, szerződések belső szabályzat szerint kerülnek tárolása. Iktatási szabályzat előírásai alkalmazzák. alkalmazása.Dokumentumok, szerződések irattározása és selejtezése meghatározott időszakonként megtörténik.Aktív szerződések tárolása a szabályzatban rögzítettek szerint. Szerződés sablonok használata a szerződések kötésekor.
Adatbiztonsági intézkedésVédett strukturált hálózat.Automatizált többszörös biztonsági mentés.Modulonként jogkezelt integrált vállalatirányítási rendszer alkalmazása. Biztonságos távoli elérés a fileszerverhez.Felhő alapú levelező rendszer. Fejlett tűzfal használata.Integrált iktatórendszer használata.Központi jogosultság kezelés és többlépcsős azonosítás használata.
3.  Az Érintett jogai:

A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata
Tájékoztatáshoz való jog – Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról.Helyesbítéshez való jog – Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.Hozzáféréshez való jog – Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat. Törléshez, elfeledtetéshez való jog – Az Érintett jogosult kérni az adatainak végleges törlését, kivéve, ha az adatkezelés szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik.Hozzájárulás visszavonása – Amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, az Érintett bármikor visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását. A visszavonási kérelem elfogadása jelentheti az adatok törlését is, de amennyiben más jogalap is támogatja az adatkezelést, az adatkezelés csak az adott adatkezelési célvonatkozásában szűnik meg.Korlátozáshoz való jog – Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt.Adathordozhatósághoz való jog – Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat.Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog – Az Érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az Érintetettre joghatással járó automata döntéshozatalt alkalmazott.

4.  Panasz benyújtása

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

NévNemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím1363 Budapest, Pf.9.
Emailugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon+36 (1) 391-1400
Fax+36 (1) 391-1410
Honlaphttp://naih.hu
5.  Bírósági jogorvoslat

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

SZERZŐDÉSEN ALAPULÓ ADATKEZELÉS

 1. Adatkezelés megkezdése előtt szükséges az Érintettet tájékoztatni az adatkezelésről.
 2. Kérésre szükséges az Érintett részére átadni az adatkezelési tájékoztatót.
 3. Szerződéskötési folyamat lebonyolítása.
 4. Ha az Érintett szerződéskötés után tiltakozik az adatkezelés ellen, az a szerződéskötési folyamat lebonyolításával járhat.

HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS

 1. Adatkezelés megkezdése előtt szükséges az Érintettet tájékoztatni az adatkezelésről.
 2. Adatkezelési tájékoztató átadása az Érintett részére.
 3. Hozzájárulási nyilatkozat kitöltetése az Érintettel.
 4. Hozzájárulási nyilatkozat hozzáfűzése a többi dokumentumhoz.
 5. Amennyiben nem járul hozzá az adatkezeléshez, úgy nem lehetséges az adatok kezelése.
 6. Amennyiben visszavonja a hozzájárulását, nem kezelhetők tovább az adatok.

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉS

 1. Adatkezelés megkezdése előtt szükséges az Érintettet tájékoztatni az adatkezelésről.
 2. Kérésre szükséges az Érintett részére átadni az adatkezelési tájékoztatót.
 3. A jogi folyamatokhoz előírt adminisztráció lebonyolítása.
 4. A szerződés kitöltése, a jogi folyamatokhoz előírt adminisztráció lebonyolítása.
 5. Az adatkezelés megkezdése utólag nem visszavonható.