Kezdőlap / Pályázatok

Pályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), a továbbiakban: Kiíró

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET

a 01455/88 helyrajziszámú ingatlanon lévő 24578 m2 nagyságú közművesített, közúti kapcsolattal és parkolóval rendelkező ingatlan és az ingatlanon lévő 2870 m2 nagyságú iparcsarnok épület, legalább 48.988.248 Ft + áfa/év bérleti díjon 6 + 5 évre történő bérbeadására.

A pályázat célja: a Város érdekeit figyelembe vevő, azt legmagasabb színvonalon megvalósító, ipari célú beruházás, fejlesztés megvalósítása, új munkahelyek létrehozása, valamint számának emelése a bérelt időszak alatt, továbbá a létrejött munkahelyek megtartása.

A kiíró legkevesebb 48.988.248 Ft + áfa/év összegű ajánlatokat vár.

A pályázattal kapcsolatos további információ a Városfejlesztési Főosztálytól 533-902-es telefonszámon, valamint gazdref@ph.pecs.hu e-mail címen kérhető.

Az ajánlatok értékelési szempontjai

A döntésre jogosult az ajánlatokat a következő értékelési- és súlyozási szempontok figyelembevételével értékeli, és az összességében számára legkedvezőbbet fogadja el nyertesnek:

 1. a létrehozandó munkahelyek száma (30 %),
 2. az üzleti terv szerinti helyi adófizetési kötelezettség várható alakulása (30%),
 3. bérleti díjra megajánlott összeg, bérletidíj megfizetés módja, ütemezése (30 %).
 4. szakmai-ipari-oktatási együttműködés megállapodás megkötésére vonatkozó javaslat a Pécsi Tudományegyetem műszaki, informatikai oktatási karával/karaival (10%).

Az eljárás során benyújtandó ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • Az Ajánlattevő neve, székhelye, cégjegyzékszáma, 30 napnál nem régebbi, eredeti cégkivonata, cégmásolata vagy annak hitelesített másolata.
 • Az Ajánlattevő vezető tisztségviselőinek neve (mellékelni kell 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát).
 • A bérleti díjra vonatkozó ajánlat nettó összege forintban (HUF-ban) feltüntetve, valamint a fizetési feltétek egyértelműen megjelölve.
 • Az ajánlati biztosíték megfizetéséről szóló nyilatkozat, valamint a befizetésről szóló banki igazolás.
 • Az Ajánlattevő legutóbbi éves beszámolójának másolata.
 • Az Ajánlattevő rövid, szöveges bemutatása, különös tekintettel szakmai tapasztalatára.
 • Az Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a Kiíróval szemben lejárt tartozása nincs.
 • Ajánlattevői kötelezettségvállalói nyilatkozata arról, hogy az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát fenntartja.
 • Az Ajánlattevő bankszámlaszáma, amire az ajánlati biztosíték a feltételek fennállása esetén visszautalható.
 • Az értékelési szempontok szerint összeállított komplett, részletes ajánlata, melyben pályázó részletesen bemutatja az általa vállalt értéknövelő beruházást, fejlesztést továbbá csatolja üzleti tervét és nyilatkozatát arról, hogy tevékenységét mikor kezdi meg és milyen ütemezéssel hoz létre munkahelyeket, illetve tartja meg azokat.
 • Nyilatkozat ajánlati kötöttség fenntartásáról a bérlet szerződés megkötésének napjáig.

A pályázaton való részvétel feltétele nettó 4.900.000 Ft /négymillió-kilencszázezer forint/ ajánlati biztosíték jogcímén a Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-00336255-00000330 számú bankszámlaszámára történő átutalása.  

Az ajánlati biztosíték jogcímén átutalt összeg a nyertes pályázó részére a bérletidíjba beszámításra, a többi pályázó részére visszautalásra kerül.

A nyertes pályázó köteles üzemeltetési szerződést kötni a Pécsi Létesítményüzemeltető Kft.-vel az ingatlan üzemeltetetésére, a Bérbeadót terhelő kötelezettségek ellátására.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:

A pályázatot írásban vagy elektronikusan kell benyújtani a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Ruzsa Csaba Alpolgármester Titkárságán személyesen vagy meghatalmazott útján (a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni), zárt borítékban, vagy ruzsa.csaba@ph.pecs.hu e-mail címen.

A pályázatok beadásának határideje: 2023.október 11. 16.00.

A pályázatok elbírálásának határideje:

A pályázat beadási határidő lejártát követő 60 napon belül.

Eredményes pályázat esetén a szerződéskötésre a bírálati döntést követő 60 napon belül kerül sor.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot bármikor visszavonja, illetve indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati eljárás során hozott döntések ellen sem közigazgatási-, sem pedig bírósági úton nincs helye jogorvoslatnak. A Kiíró a pályázók számára hiánypótlási lehetőséget biztosíthat.

A pályázat formai feltételei:

1. A pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt (gazdasági társaság pályázó esetén cégszerű) aláírás(ok)sal ellátva, zárt csomagolásban 1 (egy) eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 1 (egy) másolati példányban, továbbá 1 (egy) példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file formában) kell benyújtani. A pályázónak (gazdasági társaság pályázó esetén cégszerűen) nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az elektronikus formában benyújtott pályázat mindenben megegyezik a papír alapú eredeti példánnyal. A pályázat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával a pályázat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy pályázó részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. A CD-t (DVD-t) az eredeti példányhoz kell fűzni.

2. A pályázatokon fel kell tüntetni, hogy „eredeti” vagy „másolati” példány. A pályázat egyes példányai között esetleges eltérések esetén az eredeti pályázatban foglaltak az irányadók.

3. A pályázat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként egyesével növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.

4. A pályázat minden olyan oldalát, amelyen – a pályázat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

5. A pályázat első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell feltüntetni:

 • a pályázó neve és székhelye/címe,
 • a pályázó telefonszáma, email címe,
 • a megvásárolni kívánt ingatlan címét,
 • „eredeti” vagy „másolat” felirat.

6. A pályázatot roncsolásmentesen, nem bontható módon kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás során annak sértetlensége, megbonthatatlansága egyértelműen megállapítható legyen.

7. A pályázat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: „Pályázat a Pécs Déli Ipari Park területén, Pécs M. J. Város Önkormányzata tulajdonában álló csarnok ingatlan bérletére. A pályázati dokumentáció, mely a benyújtási határidő letelte előtt nem bontható fel!”

Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, a Kiíró nem vállal felelősséget a benyújtott pályázat eltűnéséért vagy idő előtti felbontásáért. A nem fentiek szerint csomagolt pályázatot a Kiíró érvénytelennek nyilváníthatja.

8. Elektronikus benyújtás esetén értelemszerűen kérjük alkalmazni a fentieket.