Kezdőlap / Gombaárusítással kapcsolatos adatkezelés

Gombaárusítással kapcsolatos adatkezelés

1. A Vásárcsarnok gomba-szakellenőri szolgáltatását igénybe vevő lakossági ügyfelek személyes adatainak kezelése illetve a Vásárcsarnokban gombaárusításhoz szükséges gombaminősítési

igazoláson szereplő személyes adatok kezelése a 107/2011. (XI.10.) VM rendelet alapján

2.  A Vásárcsarnokban gombaminősítési igazolás kiadásához szükséges gyűjtési engedélyen szereplő személyes adatok kezelése.

Hatályos: 2021.05.01-től

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1.  Az adatkezelő
Az adatkezelő neve Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.
Az adatkezelő címe 7626 Pécs, Búza tér 8.
 Az adatkezelő elérhetőségeie-mailpvh@pvh.hu
telefon72 / 801-801
honlapwww.pvh.hu
Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van) Crosssec Solutions Kft.
Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei gdpr@crosssec.com
2.  A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adatAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapja
Név, lakcím, gomba-szakellenőr neve és nyilvántartási száma. Árusító neve, lakcíme.Gomba-szakellenőr neve és nyilvántartási számának utolsó négy számjegye.Gombaminősítési napló kiállítása, a 107/2011. (XI.10.) VM rendelet alapján. Gomba árusításhoz szükséges gombaminősítési igazolás napi rendszerességű kiállítása, a 107/2011. (XI.10.) VM rendelet alapján.Jogi kötelezettség teljesítése (Adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) c.)
Gyűjtési terület tulajdonosának neve, telefonszáma, gyűjtési terület pontos megnevezése pl: hrsz. / Árusító neve, lakcíme, őstermelői igazolványának száma és másolata. Gyűjtési engedélyen szereplő tanuk neve, személyiigazolvány száma, lakhelye.A vadon termő gomba kereskedelmi célú gyűjtéséhez szükséges engedély kezelése törvényi megfelelés biztosítása érdekében.Hatósági ellenőrzéseken való megfelelés.Az adatkezelő jogos érdeke (Adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) f.)

Az adatkezelés (tárolás) időtartama:

A gombaminősítési napló – a naplóban történt utolsó bejegyzés időpontjától számított 2 évig.
Gyűjtési engedélyhez szükséges adatok – A gombaszedési szezon időszaka alatt, de legfeljebb a következő szezon kezdetéig.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

VálaszLehetőségProfilalkotás rövid, érthető leírása
Igen  
Nemx 

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?

VálaszLehetőségAutomatizmus rövid, érthető leírása
Igen  
Nemx 

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

A kezelt személyes adatok forrása: Az érintett

Az adatok továbbításra kerülnek:

KategóriaVálaszCégnév, székhely, tevékenység
Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)   xDMS One Zrt.1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. Digitális iktatórendszer, KBOSS.hu Kft.1031 Budapest, Záhony utca 7. számlázó szoftver
Címzettek xÜgyvédi tevékenységet végzők (eseti megbízás alapján)
Harmadik (EU-n kívüli) országba  

Az aktuális adatfeldolgozókról és címzettekről az alábbi elérhetőségeken kérhet további információt:

Dr. Réger Janka, jogi előadó

Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.
H-7626 Pécs, Búza tér 8/B.
Tel.: +36 72 801 779
Mobil: +36 30 299-3643
E-mail: reger.janka@pvh.hu

Közös adatkezelés történik:

VálaszLehetőségKözös adatkezelés rövid, érthető leírása
Igen  
Nemx 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozásaPapír alapú dokumentációk zárható irattároló szekrényekben kerülnek megőrzésre.A dokumentumok, szerződések belső szabályzat szerint kerülnek tárolása. Iktatási szabályzat előírásai alkalmazzák. alkalmazása.Dokumentumok, szerződések irattározása és selejtezése meghatározott időszakonként megtörténik.Aktív szerződések tárolása a szabályzatban rögzítettek szerint. Szerződés sablonok használata a szerződések kötésekor.
Adatbiztonsági intézkedésVédett strukturált hálózat.Automatizált többszörös biztonsági mentés.Modulonként jogkezelt integrált vállalatirányítási rendszer alkalmazása. Biztonságos távoli elérés a fájlszerverhez. Felhő alapú levelező rendszer.
Fejlett tűzfal használata.Integrált iktatórendszer használata.Központi jogosultság kezelés és többlépcsős azonosítás használata.
3.  Az Érintett jogai:

A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata
Tájékoztatáshoz való jog – Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjárólHelyesbítéshez való jog – Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudjaHozzáféréshez való jog – Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokatAdathordozhatósághoz való jog – Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokatTiltakozáshoz való jog – Amennyiben a jogalap jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik, az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, azonban a tiltakozás nem jelenti adatainak azonnali hatályú törlésétKorlátozáshoz való jog – Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt

4.  Panasz benyújtása

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

NévNemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím1363 Budapest, Pf.9.
Emailugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon+36 (1) 391-1400
Fax+36 (1) 391-1410
Honlaphttp://naih.hu
5.  Bírósági jogorvoslat

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉS

 1. Adatkezelés megkezdése előtt szükséges az Érintettet tájékoztatni az adatkezelésről.
 2. Kérésre szükséges az Érintett részére átadni az adatkezelési tájékoztatót.
 3. A jogi folyamatokhoz előírt adminisztráció lebonyolítása.
 4. A szerződés kitöltése, a jogi folyamatokhoz előírt adminisztráció lebonyolítása.
 5. Az adatkezelés megkezdése utólag nem visszavonható.

JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉS

 1. Adatkezelés megkezdése előtt szükséges az Érintettet tájékoztatni az adatkezelésről.
 2. Kérésre szükséges az Érintett részére átadni az adatkezelési tájékoztatót.
 3. Elfogadó nyilatkozat kitöltetése az Érintettel.
 4. Elfogadó nyilatkozat hozzáfűzése a többi dokumentumhoz.
 5. Az adatkezelés elfogadása utólag nem visszavonható.
 6. Amennyiben tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy az Érintett kizárandó az adott folyamatból.